Privacy Policy en Cookiewet

M1 Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. M1 Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende met zich mee:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk gewaarborgd is;

Uw persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als M1 Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op!

Verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers (aan- en verkoop)

Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, in verband met de aan- en verkoop van onroerende zaken, worden door M1 Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden, zoals het opmaken van opdrachten en overeenkomsten;
Communicatie over de opdracht en/of bezichtigingen die plaats vinden;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 
De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan M1 Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres);
Geslacht;
Geboortedatum en geboorteplaats;
Burgerlijke staat;
Kopie van een geldig legitimatiebewijs.

In het kader van onze dienstverlening met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerende zaken hebben wij naast NAWTE-gegevens ook een kopie van een legitimatiebewijs nodig van zowel verkoper als koper, met doorhaling van BSN-nummer en het onzichtbaar maken van het gezicht. Dit is van belang voor het opmaken van de koopovereenkomst die in een later stadium naar de desbetreffende notaris wordt verstuurd.

Uw persoonsgegevens worden door M1 Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers (taxaties)

Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, in verband met het taxeren van onroerende zaken, worden door M1 Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden, zoals het opmaken van opdrachten en een taxatierapport;
Communicatie over de opdracht;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 
De overeengekomen taxatie-opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan M1 Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

NAWTE-gegevens;

Uw persoonsgegevens worden door M1 Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door M1 Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 
Informatieverstrekking in de vorm van een mailing en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op websites waarop onze dienstverlening en/of aanbod wordt
gepresenteerd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan M1 Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 
NAWTE-gegevens;
Specifieke doeleigenschappen als woningzoekenden

Uw persoonsgegevens worden door M1 Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde, met een maximale termijn van 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 
Het verzorgen van de internetomgeving;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het toesturen van de benodigde stukken naar de desbetreffende notaris. Dit valt binnen het kader van onze dienstverlening bij verkoop van onroerende zaken.
Het verstrekken van NAWTE-gegevens aan alleen die partijen die van belang zijn omtrent de verkoop van onroerende zaken (in verband met een taxatie, bouwtechnische keuring of een adviseur).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

M1 Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met een maximale termijn van 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens M1 Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies? Een cookie is een eenvoudig klein tekst-bestandje dat door een website op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst op het moment dat u de site bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de website, om bijvoorbeeld uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
Bijna iedere website gebruikt cookies. De website van M1 Makelaardij maakt alleen gebruik van ‘functionele cookies’. Men spreekt van ‘functionele cookies’ om aan te geven dat de cookie een functionele rol binnen de website speelt. Deze cookies zorgen voor een meer gebruiksvriendelijke website. Deze ‘functionele cookies’ hebben geen of weinig inbreuk op uw privacy en mogen daarom zonder uw toestemming worden geplaatst.  
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Database vereniging VBO MAKELAAR

De systemen van M1 Makelaardij zijn gekoppeld aan een landelijke database van Vereniging VBO Makelaar. In dit systeem staan actuele en historische gegevens van woningen en andere onroerende zaken die bij M1 Makelaardij en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. De wijze waarop de Vereniging het systeem gebruikt kunt u hierna lezen.

VERENIGING VBO MAKELAAR

Vereniging VBO Makelaar is de op één na grootste brancheorganisatie van makelaars en taxateurs. VBO Makelaar biedt ondersteuning en diverse diensten aan haar leden en onderhoudt een centrale objectendatabase. Leden van VBO Makelaar kunnen onderling informatie delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over Vereniging VBO Makelaar kunt u vinden op www.vbomakelaar.nl.

WELKE GEGEVENS LEGT VERENIGING VBO MAKELAAR VAST?

Via een automatische koppeling ontvangt Vereniging VBO Makelaar de gegevens die door Woonvisie Vastgoed Adviesgroep worden vastgelegd. Niet alle gegevens worden door de Vereniging vastgelegd. Gegevens die direct aan u identificeerbaar zijn worden bijvoorbeeld niet door de Vereniging vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

WAAR GEBRUIKT VERENIGING VBO MAKELAAR DE GEGEVENS VOOR?

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het systeem, het verkrijgen en maken van statistiek, wetenschappelijk onderzoek, presentaties van cijfers over de woningmarkt in Nederland en mogelijke toekomstige presentaties van uw woning.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE GEGEVENS?

Leden van Vereniging VBO Makelaar hebben toegang tot de database in het kader van hun dienstverlening. Medewerkers, directie en bestuur van de Vereniging en medewerkers van het beherende ICT bedrijf hebben eveneens toegang tot de database in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vereniging VBO Makelaar verstrekt bepaalde gegevens uit de database aan derden, zoals:
Universiteiten en onderzoeksinstellingen t.b.v. onderzoeksdoeleinden;
Centraal Bureau voor de Statistiek om zodoende de regeldruk te beperken;
Overige niet-commerciële partijen voor zover de gegevensuitwisseling bijdraagt aan vermindering van administratieve lasten of bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht en/of verbetering van de woningmarkt. M1 Makelaardij geeft uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelstelling en geeft toegang op geaggregeerd niveau. Contractueel en technisch is één en ander door Vereniging VBO Makelaar geborgd.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

M1 Makelaardij en Vereniging VBO Makelaar zullen er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

VBO Makelaar slaat geen identificerende gegevens op. Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u dan ook te richten aan M1 Makelaardij, deze zal in beginsel binnen een periode van 4 weken op uw verzoek reageren. M1 Makelaardij zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Met vriendelijke groet,
Team M1 Makelaardij
 
Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd in september 2018